Dostęp do Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu publicznej sieci Internet. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
i szanujemy prywatność wszystkich użytkowników naszego Serwisu.

Zapraszamy więc do zapoznania się z Polityką Prywatności firmy UMI Polska Sp. z o. o.

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności na zasadach ustanowionych Ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest UMI Polska Sp. z o. o.
  z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-757 Warszawa, ul. Pory 78. Administrator może powierzać przetwarzanie danych – na podstawie art.31 Ustawy o ochronie danych osobowych i po podpisaniu stosownej umowy w tym zakresie – innym podmiotom spełniającym wymagania prawem przewidziane.
 3. Administrator powierzył przetwarzanie danych firmie Matic Sp. z o. o. z siedzibą
  w Warszawie, pod adresem: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 300A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039630.
 4. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu następuje wyłącznie w celu korzystania z nich do realizacji usługi oferowanej przez UMI Polska Sp. z o. o., na podstawie ich zgody oraz w ramach zezwolenia wynikającego z w/w ustaw.
 5. Dane osobowe użytkowników Serwisu będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz w celu prawidłowego wykonania usługi przez UMI Polska Sp. z o. o., jak również podmiotom uprawnionym do tego na podstawie zgód udzielonych przez użytkownika.
 6. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu oraz zmiany własnych danych osobowych.
 7. Dane osobowe są przechowywane w systemie firmy UMI Polska Sp. z o. o. i podlegają ścisłemu nadzorowi. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników Serwis korzysta z szeregu wysokiej klasy zabezpieczeń, w tym protokołu SSL (Secure Socket Layer) uniemożliwiających dostęp do danych osobowych przez jednostki niepowołane.

SSL to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki użytkownika i ich dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Również informacje wysyłane z serwera do użytkownika są zabezpieczane w ten sam sposób. Protokół SSL zapewnia poufność informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych w Serwisie.

8.Usługodawca zapewnia usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:

1)  szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

2)  funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.